neoficiální název
Stonožka
logo

Zápis na prázdniny

25. 5. 2020

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2020 

(1. 7. 2020 – 31. 8. 2020)

 ___________________________________________________________________________

Mateřské školy ve Varnsdorfu po dohodě se zřizovatelem  budou plošně uzavřeny v době od 27.7. – 7.8.2020.

 

Provoz mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu, vyjma plošného uzavření, bude zajištěn se střídavým provozem jednotlivých škol dle zákona 561/2004 v platném znění. Mateřské školy přijmou děti zákonných zástupců (kteří nemají jinou možnost, jak dítě zaopatřit) z jiné MŠ maximálně do výše své kapacity.

Zákonní zástupci:

• V kmenové MŠ nahlásí zájem o svou MŠ v době jejího provozu, nejpozději do 29. 5. 2020, s vědomím, že pokud své dítě nenahlásí, bude na jejich místo v době hlavních prázdnin přijato dítě z jiné mateřské školy

• do náhradních MŠ přihlásí zákonní zástupci své dítě předáním žádosti o přijetí s požadovaným termínem na MěÚ Varnsdorf  na Odbor vedení úřadu - správa školství  (1.patro, dveře č.12), kde jim bude přiděleno registrační číslo a to ve dnech: 

1.6.-3. 6. 2020

dle úředních hodin MěÚ

 

Žádost o přijetí – vyžádejte si ve své MŠ (naleznete k dispozici v šatnách)

 

V případě většího počtu zájemců o umístění bude rozhodnuto o přijetí losem, který zajistí vedení MěÚ – správa školství.

 

• zákonní zástupci první den příchodu jejich dítěte do náhradní mateřské školy předloží uhrazenou složenku. Pokud se tak nestane, dítě nebude do MŠ přijato.

• prosíme rodiče o ohleduplnost vůči ostatním např. neúspěšným zájemcům o umístění dítěte, aby v případě nepřítomnosti své dítě včas odhlásili (alespoň telefonicky).

 

Mateřské školy:

• zjistí předběžný zájem rodičů o umístění jejich dítěte v době prázdninového provozu 

• předají složenku pro platbu v jiných MŠ zákonným zástupcům nejdéle do 30. 6. 2020

• Rozhodnutí o přijetí zveřejní MŠ do 15. 6. 2020 (na svých webových stránkách, na místě obvyklém a na webových stránkách MěÚ)

 

Rada města Varnsdorf, usnesením č. 41/2020 ze dne 23.1.2020, rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2020 dle předloženého návrhu. Plošně budou mateřské školy ve Varnsdorfu uzavřeny v době od 27. 7. – 7. 8. 2020.